Møte i fotoutvalget 25. april 1985

Møte i fotoutvalget 25. april 1985

Publisert av Rolf H. Nordli den 25.04.85. Oppdatert 05.01.17.

Til stede: Helqe Berg, Johan Solbakken, Håkon A. Sukke, Anne Marie
Ramstad og Rolf Nordli.
Ikke møtt; Kjell Aasum.

  1. Referater . Ingen merknader.
  2. Økonomiske bestemmelser for registreringsarbeidet.
    Det var enighet om at de fleste registratorene trolig er fornøyd med den godtgjøring de kan få ved å skaffe seg kopi/forstørrelse av egne registrerte bilder uten å betale noe for det . Ekstra påskjønnelse kan også komme på tale.
  3. Innkjøp av diverse rekvisita.  Det er greit at utvalgets formann kjøper de nevnte saker.  Det kan også lages et stempel slik at en ikkek trenger kjøpe fortrykte konvolutter/papir – navn på stempel NES BILDESAMLING.  Rekvisita kjøpes gjennom firma Thybring/Gjedde – kjøpekort lånes av Nes Bibliotek.
  4. Rekruttering av registratorer. Saken må følges opp. Kjell Aasum spørres orn å ta på seg oppgaver, evt. i samarbeid med Johan Solbakken.
  5. Avtale med avisene om bruk av bilder. Saken tas opp med avisene.
  6. Fremlegg for Raumnes Historielag . Ingen innvendinger.
  7. Virksomheten framover – møteplan. Hvor ofte registreringsmøter holdes gjøres noe avhengig av aktivitetsnivået, dvs. kanskje ikke så ofte . Seinere kurs gjøres om mulig enda mer «matnyttig» , dvs. mer praksis i registrering. Reg. møte i Nordby holdes ca. 10. juni.
  8. Eventuelt. (stort sett fra diskusjonen i neste møte).  Det foreslås at konvolutter/etiketter sendes til hver registrator med beskjed om at bildene kan leveres i Nes bibliotek . Presisering av hvordan skjemaene skal merkes med initialer/nummer sendes med.  Det foreslås at avisene tar inn mer stoff om registreringen, og registratorenes navn, adresse og telefon nevnes der slik at bildeeiere kan ta kontakt. Det etterlyses også eldre folk som kan identifisere personer på bildene.

Diverse:
Marita Kristensen, Brårud, er interessert i evt. nytt kurs i høst.  Birger Jacobsen er  interessert i å få sine bilder registrert. Oversiktsbilde av norsk/svensk kongehus 1818- 1888 fins hos Åse Kristensen – Forbundsmuseet spørres om andre har interesse av det.
Møtet hevet ca. kl. 21.30.

Rolf Nordli