stiftet 21. januar 1953.
Lover
§ 1 Raumnes Historielag har som sitt virkefelt Nes, Romerike.

§ 2 Raumnes Historielag skal arbeide for å:
     1. Fremme sansen for bygdas gamle kultur, målføre og historie.
     2. Utvide kjennskapet til levesett og arbeidsvilkår i tidligere tider.
     3. Verne kulturminner.
     4. Fremme slektsgransking.

§ 3 Alle som støtter oppgavene nevnt i §2, kan bli medlemmer av laget. Medlemskap er årlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år, kan strykes av styret uten varsel. Utmeldelse skal meldes styret, og trer i kraft med øyeblikkelig virkning.
Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av styret gis æresmedlemskap.
Kontingent fastsettes av årsmøtet, og betales innen utgangen av mai.

§ 4 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Møte- og stemmerett har alle medlemmer og æresmedlemmer.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.
Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende seinest ei uke før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når minst en fjerdedel av medlemmene krever det.
Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap for siste kalenderår, forslag til arbeidsprogram for den kommende periode, forslag fra styret og innkomne forslag, fastsettelse av kontingent og valg i nevnte rekkefølge.
Vedtak fattes med vanlig flertall. Lovendringer krever likevel 2/3 flertall av de frammøtte. Forslag til lovendringer må styret ha før nyttår.

§ 5 Laget ledes og dets midler forvaltes i henhold til lagets lover av et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet, samt ledere av de årsmøtevalgte utvalgene.
Lederen velges særskilt hvert år. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at to velges annet hvert år. Styret konstituerer seg sjøl på første styremøte etter årsmøtet.
Årsmøtet velger to revisorer for to år om gangen.  
En valgkomite bestående av tre medlemmer og valgt av årsmøtet hvert år, forbereder valget. Om noen krever det, skal valg holdes skriftlig. Fremmes det flere kandidater enn det er plasser til, er den eller de valgt som får flest stemmer.
Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen, og minst to av styrets øvrige medlemmer er tilstede. Varamedlemmene skal kalles inn til hvert styremøte. De har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det skal føres protokoll over alle møter og saker som behandles.

§ 6 Laget skal ha slektshistorisk utvalg, fotohistorisk utvalg, arkivutvalg, utvalg for Buneset og utvalg for Nes kirkeruiner. Utvalgene skal hver ha minste tre medlemmer, som velges av årsmøtet for to år om gangen, slik at noen er på valg hvert år. Utvalgene velger sjøl leder, som har møterett på lagets styremøter. Utvalgene kan i tillegg ha representanter fra andre foreninger der dette er formålstjenlig.

§ 7 Laget skal stå tilsluttet Romerike Historielag og betale den kontingent som til enhver tid er fastsatt av årsmøtet i Romerike Historielag.  Styret utnevner representanter til Romerike Historielag sitt årsmøte.

§ 8 I tilfelle lagets oppløsning skal dets midler og arkiv overlates Romerike Historielag til forvaltning inntil et nytt lag kan overta. Vedtak om oppløsning av laget krever 3/4 flertall på årsmøte.

Vedtektene ble endret på årsmøtet 21. mars 2023.