Årsmøte Raumnes Historielag

Årsmøte Raumnes Historielag

Publisert av Dag Harald Liberg den 22.02.22.
16. februar 2022
Til medlemmene i Raumnes Historielag

ÅRSMØTE 2022
Det innkalles til årsmøte i Raumnes Historielag
torsdag 10. mars 2022 kl. 19.00
i Pakkhuset på Årnes.
Grunnet smittevern og bevertning trenger vi påmelding til Berit pr telefon innen mandag 7. mars.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding 2021 fra styret og utvalga
4. Regnskap 2021
5. Forslag om endring av vedtekter
a. Endring av vedtekter §6 antall medlemmer i utvalg
b. Endring av vedtekter §6 utvalg for Gamle Nes og utvalg for Buneset
6. Forslag til arbeidsprogram 2022
7. Innkomne saker
8. Kontingent
Forslag til vedtak: Medlemskontingent beholdes uendret på 300 kr.
9. Valg
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet,
må være styret i hende innen 24. februar 2022.

Velkommen til årsmøte!
Med hilsen
styret i Raumnes Historielag
Berit Ring (s)
Høvlerigata 8
2150 Årnes
berit.ring-kjell.stromberg@live.no
Tlf: 995 01 426