Kirkegårdsvandring Udenes kirke

Kirkegårdsvandring Udenes kirke

Publisert av Dag Harald Liberg den 02.06.16. Oppdatert 22.05.17.
Tekst og foto: Kristian Udnes og Elsa Nysveen.   Kopiert fra Nes-Posten 3/2016 (menighetsblad for Nes)

Den 2. juni inviterte Udenes menighet og Raumnes Historielag til kirkegårdsvandring ved Udenes kirke.  Det var flott vær og en fin junikveld.  Kristian Udnes tok de 35 fremmøtte personer med på en orientering om Udenes som middelalderkirkested, hvor dagens 310 år gamle kirke er den tredje  i rekken.

Vandringen startet på den nye kirkegården som inneholder mange kistegravplasser og urneplasser.  Spesielt i Nes er det at den også har et muslimsk gravfelt.  Det er også en anonym minnelund som har fått en plassering som binder sammen den gamle og nye kirkegården på en fin måte, og med den flotteste utsikten over Glomma.  Hele kirkegården gir nå et parkmessig inntrykk.  Forsamlingen gikk videre gjennom den gamle kirkegården og stoppet opp ved noen gravminner med spesiell historie.

De ligger gravlagt en person ved Udenes som falt under 2. verdenskrig.  Asbjørn Gustavsen falt ved Rustad i Vinger 17/4 1940.

Til Hvam familiegravsted knytter det seg en spesiell historie.  Vi kan lese i boken til Tom Jøran Bauer om Gamle Hvam: "A da den siste av Hvam-slekten som eide Stor-Hvam, Karen Hvam, bestemte seg for å selge storgården ville hun at Hvam skulle fortsette som storgård i privat eie.  Da lensmann og ordfører, som på kommunens vegne skulle ordne med kjøpet, antydet at det ville bli gamlehjem på Store-Hvam, nektet hun å skrive under kontrakten.  I stedet solgte hun til grosserer Mathisen i Fredrikstad.  Han solgte snart eiendommene til Udenes soknestyre.  Karen selv flyttet til Kristiania.  Da det senere viste seg at det ble landbruksskole på Hvam, ble Karen svært skuffet,  Hun lovet at hun ikke ville sette sin fot på eiendommen igjen, verken død eller levende.  Men hun hadde også gitt klar beskjed om at hun ville gravlegges ved Udenes kirke.  Karen døde 12. juni 1911, og ble gravlagt en uke senere.  Hennes siste ønske ble respektert.  I stedet for å bli fraktet med hest og vogn langs kirkeveien som gikk over Hvamsjord, ble liket ført med båt over Glomma."

Den 5,5 m høye bautaen på sydsiden av kirken er iøynefallende.  Det er et minnesmerke over 42 menn fra Udnes som var med i krigen 1808 - 1814.  Minnesmerket ble reist som 100-års markering og avduket av provst Weenaas 17. mai 1914.

I 1708 ble det murt en gravkjeller under sakristiet.  I 1790 klages det over at "Lig offte arlig indsættes over Jorden, hvis Stank plager både Præst og Menighed", og man håper at slike begravelser måtte sløyfes.  Etter forordning i 180 ble det forbudt å gravlegge under kirkegolvet.

Vi stoppet ved flere av de gamle jernplate-gravminnene.  En har en litt rørende historie.  På platen står det: HERUNDER HVILER DE JORDISKE LEVNINGER AV PROCURATOR PAUL CHRISTIAN NILSON FØDT VED DRAMMEN DEN 8de APRIL 1789 AV FORELDRE JUSTITSRAAD, SORENSKRIVER NIL SNILSON OG KAREN LEMMICH FØDT DORPH, GIFT DEN 11te DECEMBER 1824 MED FRØKEN ANNE ELISABETH GRØNVOLD, DER SKJÆNKEDE HAN 2de DØTTRE.  HAN DØDE PAA FLØGSTAD I SØRUM DEN &te APRIL 1841, OG IMØDE SAAE MED RESIGNATION SIN OPLØSNING, DER GJENSAMLEDE HAM MED FORUDGAGNE KJÆRE.  MODEREN TAPTE I HAM SIN ELSKEDE ENESTE SØN, ÆGTEFELLEN SIN KJÆRE MAGE, VIRKSOMME FORSØRGER, HANS 2de DØTTRE DERES ØMME FADER, TROFASTE VEILEDER.
Hvorfor ble PAUL CHRISTIAN NILSON begravd ved Udenes kirke ?  Svaret ligger i teksten på plata.   OG IMØDE SAAE MED RESIGNATION SIN OPLØSNING, DER GJENSAMLEDE HAM MED FORUDGAGNE KJÆRE.  Jan Erik Horgen fant i bygdeboka for Sørum ut at han ble begravd ved siden av sin tidligere forlovede som døde før de ble gift.  Vi vet ikke hvem den unge damen var.

Omvisningen fortsatte inne i kirken hvor det ble vist fram et eksemplar av 20 begravelsesskjold / lysskjold som henger i tårnet i Udenes kirke.   Begravelsesskjold eller lysskjold ble brukt ved begravelser på slutten av 1800-tallet.  Skjoldene ble plassert ved den dødes kiste på hver side.  Det ble båret 2 lysskjold sammen med tente lys foran eller på hver side av begravelsesfølget fra hjemstedet til kirken.  Det var viktig at ingen lys sloknet under noen deler av seremonien.  Skjoldene ble så hengt på veggen i sakristiet eller i koret.  Lysene ble først slukket etter jordpåkastelsen.  Lysene ble så plassert på alteret, og tent de påfølgende søndager.

Pastor Eivind Johannessen fortalte om altertavlen og prekestolen som begge er skåret av Olaf Christensen Granberg av Lauten sogn.  Johannessen fortalte også om takmaleriet i koret utført av kunstmaleren Domenico Erdmann med framstilling av Jesu dåp og de fire evangeliesymboler.

Siste del av omvisningen holdt Randi Mamen som viste og fortalte om de tre messehaklene som Inger Fladby Thinn har designet og produsert til Udenes menighet,  Det er en hvit, en grønn og en lilla messehakel som har kommet fra hennes hånd.

Kvelden ble avsluttet med kaffespleis på kirkebakken i strålende kveldssol  Udenes menighetsråd vil takke Raumnes Historielag for samarbeidet.  Når flere går sammen er det lettere å få til ting.