Møte om navn, navnetradisjoner og adresser

Møte om navn, navnetradisjoner og adresser

Publisert av Jan Erik Horgen den 10.02.11. Oppdatert 22.01.17.
Til medlemmene i Raumnes Historielag
Minner om møtet om navn, navnetradisjoner og adresser tirsdag 15.2. kl 19.00 i Kulturkaféen, Nes Kulturhus – se vedlagte annonsetekst. Ta gjerne med venner og kjente!
I forbindelse med det store arbeidet med å gi alle bosteder ei vegadresse har Raumnes Historielag sendt brev til ei rekke eiere av landbrukseiendommer i Nes, med skjema for å melde krav om adressetillegg. Brevet vedlegges som bakgrunn for møtet 15.2.
Vi takker for god respons på å melde inn e-post-adresser. Vi har nå registrert e-post-adresser til omtrent halvdelen av medlemmene.
VELKOMMEN TIL MØTE 15.2.!
Med helsing
Raumnes Historielag
Jan Erik Horgen
Horgen Blekstadvn 157 2162 Brårud
63909131 – 99460856 jahorgen@gmail.com

RAUMNES HISTORIELAG

 

2162 Brårud

Februar 2011

 

Til eiere av garder og bruk i Nes

 

NYE ADRESSER

Gamle gards- og bruksnavn forteller mye om historia vår og er viktige kulturminner. Mange gardsnavn har vært i daglig bruk i opp til to tusenår, enda flere i mange hundreår. Fram til nå har gards- og bruksnavn vært grei adresse for alle som bor på garder og bruk.

Fra 2010 blir alle tildelt ei ny adresse bestående av et vegnavn + husnummer. I Nes er brev om vegadresse sendt ut, eller vil bli sendt ut i løpet av vinteren 2010-2011. I bygda vår har vi heldigvis fått til ei ordning der mange gardsveger har fått samme navn som garden, ofte med et tillegg som -vegen, -alléen, -svingen eller annet avhengig av forholda på stedet. Men mange garder og bruk med gamle navn ligger langs veger med andre navn enn gardsbruket. Det er nå viktig at disse navna også tas vare på i offisiell sammenheng. Alle som bor på garder og bruk med tradisjonelle navn, har rett til å få dette navnet som adressetillegg – se side 2 i brevet fra Nes kommune om tildeling av offisiell adresse. Dette kravet må eier melde til Nes kommune. Adressetillegget vil da bli lagt til vegadressa, som egen linje over vegnavnet. Som adressetillegg må gards- og bruksnavn skrives i samsvar med offisiell stavemåte.

 

Vi oppfordrer alle som eier garder og bruk til å opprettholde dette navnet som adresse ved å melde krav om adressetillegg til Nes kommune. For å lette arbeidet for dere og saksbehandlerne i kommunen kan vedlagte enkle skjema fylles ut og sendes Nes kommune – adresse, se skjema.

 

Vi håper mange følger oppfordringa om å ta vare på gards- og bruksnavnet også i offisiell sammenheng!

 

Med helsing

Raumnes Historielag

 

Jan Erik Horgen,

Horgen

Blekstadvn 157

2162 Brårud

63909131 – 99460856

jahorgen@gmail.com

 

 

 

 

Eiers navn……………………………………………………………………………………

Navn på gard/bruk…………………………………………………………………………..

Gnr/bnr……………………………………………………………………………………….

Tildelt vegadresse…………………………………………………………………………..

Ønsker som adressetillegg*…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(Dato, sted)

 …………………………………………………………………………………………………..

(underskrift)

  

Sendes:

Nes kommune

Teknisk etat

Postboks 114

2151 Årnes

 

*Navnet må skrives i samsvar med vanlig norsk rettskriving: å (ikke aa); v (ikke w), ikke stumme bokstaver som h og e, f.eks. dal (ikke dahl), by (ikke bye) – i det hele tatt uten de danskpåvirkete skrivemåtene fra 1700-1800-tallet. Norsk stavemåte er tatt i bruk i matriklene av 1886 og 1904 og har seinere vært offisiell stavemåte.

 

Skjemaet kan skaffes elektronisk, send e-post til jahorgen@gmail.com